تحریر دفاتر قانونی

از آنجا که مسائل مالی شرکتها و بحث حسابرسی و حسابداری آن از دو جنبه دارای اهمیت ویژه ای می باشد:

  1. برای صاحبان سهام

  2. رسیدگی توسط ممیزین مالیاتی

که در بحث اول میزان سود آوری شرکتها برای صاحبان سهام اهمیت دارد و در بحث دوم مباحث رسیدگی به حسابهای شرکت ها و تعیین مالیات های مختلف اعم از ارزش افزوده و مالیات های مستقیم و غیر مستقیم که می باسیت به صورت دوره ای فصلی و سالیانه به ممیرین مالیاتی ارائه شود اهمیت ویژه ای می یابد.

این موسسه آمادگی خود را جهت معرفی حسابداران تمام وقت و نیمه وقت برای نیل به اهداف فوق الذکر و جلوگیری از بروز مشکلات مالیاتی اعلام می دارد