ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران

ماده واحده –شرکتها ی خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد در چار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود اقدام کنند.

آیین نامه اجرایی قانون بالا به شرح زیر است :

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

شعبه یکی از شاخه های یک شرکت است که می تواند خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می گردد و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.

و اما در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت شعب نمایندگی

  1. گواهی ثبت شرکت خارجی

  2. اساسنامه شرکت

  3. آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)

  4. آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

  5. ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

  6. کپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد) و کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات ( در صورتی که شخصی حقوقی باشد)