اظهارنامه مالیاتی

نگاه اقتصادی یا سازمانی که کار تجاری انجام میدهد اعم از حقیقی و حقوقی موظف است نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل خود تا تاریخ 31/ 4 اقدام نمایند . در صورت عدم ارائه اظهرانامه مالیاتی مشمول مالیات علی الراس خواهند شد .

متخصصان این مجموعه آمادگی خود را جهت انجام کلیه امور مالیاتی اعلام میدارند .