کارت بازرگانی

مراحل دریافت کارت بازرگانی

تکمیل مدارک مورد نیاز شامل :

مدارک مورد نیاز :

  1. عقد قرارداد در موسسه ثبت سفیر

  2. تکمیل مدارک مورد نیاز شامل :اظهارنامه کارت بازرگانی، تکمیل فرمهای اتاق ، گواهینامه پلمپ دفاتر ، مدارک شناسایی ، ثبت اظهارنامه در اداره ثبت ، یک قطعه عکس 3*4، کد اقتصادی ، گواهی امضا ، مدرک تحصیلی ، گواهی عدم سو پیشینه ، گواهی مفاصا حساب دارایی ماده 186 ، گواهی امضا بر روی اوراق ، تایید موجودی حساب بانکی ، مدارک شرکت ، اجاره نامه

  3. تعیین وقت اتاق بازرگانی

  4. حضور متقاضی در اتاق بازرگانی

  5. دریافت کارت