پروانه بهره برداری

  1. اخذ نامه زمین از سازمان شرکت های صنعتی

  2. اخذ زمین بصورت اقساطی 30% نقد 70% اقساط 30 ماهه

  3. ساخت واحد تولیدی

  4. راه اندازی خط و تولید آزمایش

  5. اخذ پروانه بهره برداری